Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đáp án môn Địa khối 10

Đáp án môn Địa khối 10

Administrator
Học kỳ I năm học 2013 - 2014

Câu 1: 2 điểm

       * GIÓ TÂY ÔN ĐỚI

0,25đ     - nguyên nhân hình thành : Từ khu áp cao cận nhiệt đới  về áp thấp ôn đới

0,25 đ    - tính chất : độ ẩm Cao , thường mang theo mưa

0,25đ     - thời gian hoạt động : quanh năm

0,25đ     - hướng : chủ yếu hướng Tây

                                  + Bắc bán cầu : hướng Tây Nam

                                  + Nam bán cầu : hướng Tây Bắc

* GIÓ Mậu Dịch

0,25đ   - nguyên nhân hình thành : Từ khu áp cao cận nhiệt đới  về áp thấp xích đạo

0,25 đ  - tính chất : Khô

0,25đ   - thời gian hoạt động : quanh năm

0,25đ   - hướng :

                                    + Bắc bán cầu : hướng Đông Bắc

+ Nam bán cầu : hướng Đông Nam

 

Câu 2 : Dựa vào những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa , em hãy điền những nội dung bảng  sau :( nhân tố nào thì mưa nhiều nhân tố nào mưa ít )( 2điểm)

 

Nhân tố

Ảnh hưởng

Mưa nhiều

Mưa ít

Khí áp

Khu áp thấp

Khu áp cao

Gió

+ Gió Tây Ôn Đới

+ gió mùa đi qua Đai Dương

+ Gió Mậu Dịch

+ gió mùa đi qua lục địa

Frông

 

+ Miền có frông

+ nơi có dãy hội tụ nhiệt đới

Miền không có frông

 

Dòng biển

Dòng biển nóng

Dòng biển lạnh

Địa hình

Sườn đón gió

 

Sườn khuất gió

 

 

Câu 3 : Kẻ và điền nội dung thích hợp vào bảng sau (2điểm)

 

Kh¸i niÖm

Nguyªn nh©n

BiÓu hiÖn

Quy luËt ®ai cao

Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên theo độ cao địa hình

Gi¶m nhanh nhiÖt ®é theo ®é cao, sù thay ®æi ®é Èm, l­îng m­a

- Vµnh ®ai ®Êt

- Vµnh ®ai thùc vËt

Quy luËt ®Þa «

Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ

- Sù ph©n bè ®Êt liÒn vµ biÓn --> khÝ hËu kh¸c nhau

- Nói

Thay ®æi th¶m thùc vËt theo kinh ®é

Câu 4 : hình  là tác động của ngoại lực (0,25đ) . Nguồn năng lượng sinh ra ngoại  lực  là bức xạ Mặt Trời  (0,25đ) . là quá trình thổi mòn (bóc mòn ) (0,25đ) ,do tác nhân là gió (0,25đ)

 

Câu 5 : * Vẽ biểu đồ : 2 điểm

- đúng tỉ lệ : 1điểm ( sai 1 trong 3 vòng tròn trừ 0,5đ)

- Tên biểu đồ (0,5đ)

- Ghi số liệu đủ, đúng (0,25đ) . chú thích đúng (0,25đ)

* Nhận xét : 1 điểm

            + Năm 2000: (0,5đ) ( sai 1 quốc gia trừ 0,25đ . không dẫn chúng số liệu trừ 0,25 đ)

            + => năm 2000 (0,5đ)

- Anh có nền kinh tế phát triển nhất , KVIII lao động chiếm tỉ lệ trên 50%

- Ấn Độ có nền kinh tế kém phát triển nhất , KVI lao động chiếm tỉ lệ trên 50%