Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

ĐÁP ÁN KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

Administrator
Thời gian kiểm tra từ ngày 25 tháng 04 năm 2016 đến ngày 29 tháng 04 năm 2016

Môn Ngữ văn 12                    Môn Ngữ văn 11                    Môn Ngữ văn 10

Môn Vật lý 12                         Môn Vật lý 11                         Môn Vật lý 10

Môn Địa lý 12                         Môn Địa lý 11                         Môn Địa lý 10

Môn Hóa học 12                    Môn Hóa học 11                    Môn Hóa học 10

Môn Lịch sử 12                     Môn Lịch sử 11                      Môn Lịch sử 10

Môn Sinh học 12                   Môn Sinh học 11                    Môn Sinh học 10

Môn Toán 12                         Môn Toán 11                           Môn Toán 10

Môn Tiếng anh 12                 Môn Tiếng anh 11                   Môn Tiếng anh 10