Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I

Administrator
NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn Ngữ Văn 12                       Môn Ngữ Văn 11                      Môn Ngữ Văn 10

Môn Địa Lý 12                           Môn Địa Lý  11                          Môn Địa Lý 10

Môn Vật Lý 12                           Môn Vật Lý  11                          Môn Vật Lý 10

Môn Hóa Học 12                       Môn Hóa Học 11                       Môn Hóa Học 10

Môn Sinh Học 12                      Môn Sinh Học 11                       Môn Sinh Học 10

Môn Anh Văn 12                       Môn Anh Văn 11                        Môn Anh Văn 10

Môn Lịch Sử 12                        Môn Lịch Sử 11                         Môn Lịch Sử 10

Môn Toán 12                             Môn Toán 11                               Môn Toán 10