Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I

Administrator
NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Môn Ngữ văn 12                              Môn Ngữ văn 11                                Môn Ngữ văn 10

Môn Toán 12                                    Môn Toán 11                                      Môn Toán 10

Môn Anh 12                                     Môn Anh 11                                        Môn Anh 10

Môn Lý 12    (Tự nhiên - xã hội)      Môn Lý 11        (Tự nhiên - xã hội)     Môn Lý 10

Môn Hóa 12  (Tự nhiên - xã hội    Môn Hóa 11     (Tự nhiên - xã hội    Môn Hóa 10

Môn Sinh 12 (Tự nhiên - xã hội     Môn Sinh 11    (Tự nhiên - xã hội    Môn Sinh 10

Môn Sử 12    (Tự nhiên - xã hội    Môn Sử 11      (Tự nhiên - xã hội     Môn Sử 10

Môn Địa 12   (Tự nhiên - xã hội    Môn Địa 11      (Tự nhiên - xã hội)      Môn Địa10

Môn GDCD  (Tự nhiên - xã hội)      Môn GDCD 11 (Tự nhiên - xã hội