Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

Administrator

VĂN 12                                  VĂN 11                                 VĂN 10

TOÁN 12(TN - TL)                 TOÁN 11                              TOÁN 10

ANH 12                                  ANH 11                                ANH 10

LÝ 12 (XH - TN)                     LÝ 11 (XH - TN)                   LÝ 10

HÓA 12 (XH - TN)                  HÓA 11 (XH - TN)               HÓA 10

SINH 12 (XH - TN)                 SINH 11 (XH - TN)              SINH 10

SỬ 12 (XH - TN)                    SỬ 11 (XH - TN)                 SỬ 10

ĐỊA 12 (XH - TN)                   ĐỊA 11 (XH - TN)                 ĐỊA 10

GDCD 12 (XH - TN