Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

Administrator
KHỐI 10 VÀ KHỐI 11

KHỐI 11

 

VĂN  11                               LÝ 11 (TN   -    XH)                     ĐỊA 11 (TN   -    XH)               

ANH 11                               SINH 11 (TN   -    XH)                  HÓA 11 (TN   -    XH)               

TOÁN 11                             SỬ 11 (TN   -    XH)                    

 

 

KHỐI 10

 

VĂN  10                               LÝ 10                     ĐỊA 10

ANH 10                                SINH 10                 HÓA 10 

TOÁN 10                              SỬ 10