Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - MÔN LỊCH SỬ

Administrator
NĂM HỌC 2014 - 2015

Câu 1: (3 điểm)

   * Thuận lợi (0,75 điểm)

       + Thế giới:…….. (0,25đ)

       + Trong nước:…..(0,5đ)

   * Khó khăn: (1,5 điểm)

       + Chính quyến…        (0,25đ)

       + Nạn đói….               (0,25đ)

       + Nạn dốt…                (0,25đ)

       + Tài chính….             (0,25đ)

       + Nạn xâm lược…       (0,5đ)

    * Khó khăn chủ yếu: Nạn xâm lược (0,25)

    * Tại vì: vừa giành độc lập đã có 2 kẻ thù….  (0,5đ)

Câu 2: (3 điểm)

    * Hội nghị Giơ-ne-vơ họp nhằm: giải quyết vấn đề Triều Tiên và hòa bình cho Đông Dương (0,25đ)

    * Kí ngày 21/7/1954 (0,25đ)

    * Nội dung: có 5 ý_ Mỗi ý là 0,5đ       

Câu 3: (4 điểm)

    * Hoàn cảnh và âm mưu: (1 điểm)

        + Giữa 1965, sau…..    (0,25đ)

        + Vẫn là hình thức….   (0,5đ)

        + Nhằm giành lại…      (0,25đ)

     * Miền Nam chiến đấu…   (3 điểm)

         Có 5 ý_ Mỗi ý là 0,5 điểm.

         -> Ý nghĩa: Mở ra….         (0,5 điểm)