Trường THPT Thạnh Lộc

Tin Giáo dục

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Administrator
NĂM HỌC 2019 - 2020

VĂN 12                              VĂN 11                              VĂN 10

ANH 12                              ANH 11                             ANH 10    

TOÁN 12                           TOÁN 11                           TOÁN 10                            

LÝ 12 (TN - XH)                LÝ 11 (TN - XH)                 LÝ 10                                                         

HÓA 12 (TN - XH)             HÓA 11 (TN - XH)              HÓA 10                                                       

SINH 12 (TN - XH)            SINH 11 (TN - XH)             SINH 10    

SỬ12 (TN - XH)                SỬ 11 (TN - XH)                SỬ 10

ĐỊA 12 (TN - XH)               ĐỊA 11                               ĐỊA 10 

GDCD 12 (TN - XH)         GDCD 11                           GDCD 10