Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Sử - GDCD

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Administrator
NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn Ngữ văn 12                    Môn Ngữ văn 11                    Môn Ngữ văn 10

Môn Địa lý 12                        Môn Địa lý 11                         Môn Địa lý 10

Môn Vật lý 12                        Môn Vật lý 11                         Môn Vật lý 10

Môn Tiếng Anh 12                 Môn Tiếng Anh 11                  Môn Tiếng Anh 10

Môn Hóa học 12                    Môn Hóa học 11                     Môn Hóa học 10

Môn Lịch sử 12                      Môn Lịch sử 11                      Môn Lịch sử 10

Môn Toán 12                          Môn Toán 11                          Môn Toán 10

Môn Sinh học 12                    Môn Sinh học 11                    Môn Sinh học 10

Môn GDCD 12