Trường THPT Thạnh Lộc

Tra cứu

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Administrator

VĂN 12                           VĂN 11                                   VĂN 10

TOÁN 12                         TOÁN 11                                TOÁN 10

ANH 12                           ANH 11                                   ANH 10

LÝ 12 (TN - XH)            LÝ 11 (TN - XH)                     LÝ 10

HÓA12 (TN - XH)          HÓA 11 (TN - XH)                 HÓA 10

SINH 12 (TN - XH)        SINH 11 (TN - XH)                 SINH 10

SỬ 12 (TN - XH)            SỬ 11 (TN - XH)                     SỬ 10

ĐỊA12 (TN - XH)            ĐỊA 11 (TN - XH)                  ĐỊA 10

GDCD 12 (TN - XH)      GDCD 11 (TN - XH)              GDCD 10