Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

Administrator

Toán 12                          Toán 11                           Toán 10

Lý 12  (TN,    XH)           Lý 11 (TN,    XH)             Lý 10

Hóa 12  (TNXH)          Hóa  11 (TN,   XH)          Hóa 10

Sinh 12  (TN,   XH)        Sinh11 (TN,   XH)            Sinh 10

Văn 12                        Văn 11                            Văn 10

Sử 12 (TN,    XH)          Sử 11 ( TN,    XH)           Sử 10  

Địa 12 (TN,    XH)          Địa 11 ( TN,    XH)          Địa 10

Anh 12                       Anh 11                            Anh 10

GDCD 12 (TN,   XH)     GDCD 11 (TN,   XH)       GDCD 10