Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Đáp án kiểm tra học kỳ 1 môn Lịch Sử - Khối 11

Administrator
Năm học 2014 - 2015

ĐÁP ÁN SỬ KHÔI 11

Câu 1: Nguyên nhân: 1,5đ

 • Do sự phát triển không đồng đều của CNTB cuối TK 19- đầu TK 20 -> tranh chấp thị trường thuộc địa giữa các nước ĐQ. 0.5đ.
 • Những cuộc chiến tranh ĐQ ban đầu: Trung – Nhật ( 1894-1895), Mĩ –TBN (1898). Anh-Bô-ơ (1899-1902). Nga-Nhật(1904-1905).0.5đ
 • Hình thành 2 khối quân sự đối lập nhau: khối liên minh gồm : Đức –áo- hung. Khối hiệp ước gồm : Anh-Pháp-Nga.0.5đ

Hậu quả: 1,5đ

 • Chiến tranh đã gây ra những thảm họa nặng nề cho nhân loại ……0.75đ
 • Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa với cả 2 phía .0.25đ
 • Phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới phát triển – tiêu biểu là cuộc cách mạng tháng 10 Nga 1917 đã mở ra ki nguyên mới. 0.5đ

Câu 2: Ý nghĩa của cách mạng tháng 10 Nga 1917: 1.5đ

 • Trong nước: Đạp tan ách áp bưc bóc lột của CNTB và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở Nga. Đưa giai cấp công nông lên nắm chính quyền.0.75đ
 • Thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới , cổ vũ và cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.0.75đ
 • Cách mạng Việt Nam đã học tập được từ cách mạng tháng Mười:0.5đ
 • Năm 1920, sau khi đọc bản Luận cương về các vấn đề dân tộc & thuộc địacủa Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra được con đường cứu nước cho dân tộc VN, đi theo cách mạng tháng Mười Nga 1917.
 • Cần phải có một chính đảng của g/c công nhân để lãnh đạo cách mạng thắng lợi. 
 • Qua cách mạng tháng Mười ta đã biết liên kết công-nông-binh thành một khối thống nhất tạo nên sức mạnh cách mạng, phải biết dùng bạo lực vũ trang giành chính quyền.

Câu 3: 2,5đ

 • Từ năm 1921 nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đát nước . 3/1921 Đảng đã thực hiện chính sách kinh tế mới: 0,5đ
 • Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa thay bằng thuế lương thực. 0.25đ
 • Cho phép tư nhân mở xí nghiệp nhỏ,0,25đ
 • Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.0,25đ
 • Thực hiện việc tự do buôn bán ,mở lại các chợ.0,25đ
 • Nhà nước nắm các ngành kinh tế then chôt : công nghiệp nặng , giao thông vận tải , ngân hàng, ngoại thương.0,25đ
 • Tác dụng: Chuyển nền kinh tế từ độc quyền nhà nước sang nền kinh tế hoàng hóa nhiều thành phần , tạo thực lực phát triển sản xuất , giải quyết vấn đề lương thực , hàng tiêu dung->  hoàn thành khôi phục kinh tế.0,75đ

Câu 4: 2,5đ

 • 10/1929 cuộc khủng hoảng kinh tế đã bùng nổ ở Mĩ , sau đó lan nhanh ra các nước khác.0.5đ
 • Hậu quả: Kinh tế bị suy sụp, chính trị -xã hội khủng hoảng .đời sống nhân dân đói khổ-> đáu tranh,0,5đ
 • Để giải quyết: + Anh, Pháp,Mĩ đã thực hiện cải cách kinh tế xã hội.0.25đ

    + Đức ,Ý,Nhật phát xít hóa bộ máy chính quyền.0.25đ

 • Việt Nam chụi ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 0,5đ
 • Vi lúc này Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp, nên kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp.0.5đ