Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Sử - GDCD

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ NGÀY 20/03/2021

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ NGÀY 20/03/2021

Root Admin

Anh 12                                   Hóa 11 (TN - XH)                    Anh 10

Sinh 12 (TN - XH)                  Địa  11 (TN - XH)                    Sinh 10

                                              GDCD 11 (TN - XH)