Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Địa

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ NGÀY 03/04/2021

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ NGÀY 03/04/2021

Root Admin

KHỐI 12

ĐỊA (TN - XH)                       HÓA (TN - XH)                 SỬ (TN - XH)

KHỐI 11

ANH                                        SINH (TN - XH)

KHỐI 10

ĐỊA                                         HÓA                          SỬ