Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Địa

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 - Ngày 26/11/2022

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 - Ngày 26/11/2022

Administrator

KHỐI 12   ĐỊA (TN - XH)            LÝ (TN - XH)              SỬ (TN - XH)

KHỐI 11   SINH                            LÝ (TN - XH)              SỬ (TN - XH)

KHỐI 10                                   SINH                          GDKT&PL