Trường THPT Thạnh Lộc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HKII  - NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HKII - NĂM HỌC 2023 - 2024

Root Admin

KHỐI 10

Văn             Địa              Toán           Sử    

Lý               Sinh           GD KT&PL,

Anh,           Hóa

KHỐI 11

Văn             Địa              Toán           Sử 

Lý               Sinh           GD KT&Pl,

Anh,           Hóa

 

KHỐI 12

Văn             Địa (TN - XH)             Sử (TN - XH)     

Toán           Lý (TN - XH)              Sinh (TN - XH)         

Anh,           Hóa (TN - XH)            GDCD (TN - XH)