Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HKI  - NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HKI - NĂM HỌC 2023 - 2024

Root Admin

KHỐI 12

VĂN                     HÓA (TN - XH)        ANH                              SINH (TN - XH)                  ĐỊA (TN - XH)   

(TN - XH)     SỬ (TN - XH)           GDCD (TN - XH)          TOÁN

 

KHỐI 11

VĂN         HÓA    TOÁN       SỬ          ANH      ĐỊA      LÝ      SINH   GD KT&PL

 

KHỐI 1O

TOÁN      SỬ       VĂN        ĐỊA               SINH    GD KT&PL       ANH      HÓA