Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

ĐAP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HK2 - NGẢY 11/03/2023

ĐAP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ - HK2 - NGẢY 11/03/2023

Administrator

KHỐI 12:    ĐỊA (TN - XH)                HÓA(TN - XH)                          SỬ(TN - XH)

KHỐI 11:     VĂN                               HÓA ( TN - XH)

KHỐI 10:     LÝ                                  SINH                                            GD KT&PL