Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ bộ môn

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023

Administrator

KHỐI 11

VĂN                            TOÁN                           ANH

(TN - XH)              HÓA (TN - XH)           SINH (TN - XH)

SỬ (TN - XH)              ĐỊA (TN - XH)             GDCD (TN - XH)

KHỐI 10

VĂN                            TOÁN                            ANH

SỬ                                ĐỊA                               GD KT&PL

LÝ                                HÓA                              SINH