Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 ( KHỐI 10 VÀ KHỐI 11)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 ( KHỐI 10 VÀ KHỐI 11)

Root Admin
NĂM HỌC 2020 - 2021

VĂN 11                                                    VĂN 10

TOÁN 11                                                 TOÁN 10

ANH 11                                                    ANH 10

LÝ 11 (TN - XH)                                     LÝ 10

HÓA  11 (TN - XH)                                 HÓA 10

SINH 11 (TN - XH)                                 SINH 10

ĐỊA 11 (TN - XH)                                   ĐỊA 10

SỬ 11 (TN - XH)                                     SỬ 10

GDCD 11                                                 GDCD 10