Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Địa

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Administrator

KHỐI 12

        TOÁN                         VĂN                          ANH   

        LÝ (TN - XH)            HÓA  (TN - XH)         SINH (TN - XH)    

        ĐỊA (TN - XH)             SỬ (TN - XH)             GDCD (TN - XH)             

KHỐI 11

        TOÁN                         VĂN                             ANH   

        LÝ (TN - XH)            HÓA  (TN - XH)           SINH (TN - XH)      

         ĐỊA (TN - XH)            SỬ  (TN - XH)              GDCD (TN - XH)   

KHỐI 10

        TOÁN                       VĂN                       ANH 

         LÝ                            HÓA                         SINH       

         ĐỊA                              SỬ                            GD KT & PL