Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ bộ môn

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI - NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI - NĂM HỌC 2023 - 2024

Root Admin

KHỐI 10

TOÁN       -      VĂN         -      ANH   

LÝ           -      HÓA         -      SINH 

SỬ          -      ĐỊA          -    GD KT&PL 

KHỐI 11

TOÁN        -      VĂN      -      ANH   

LÝ            -      HÓA      -      SINH 

SỬ           -      ĐỊA       -    GD KT&PL 

KHỐI 12

TOÁN                -      VĂN                      -      ANH   

(TN - XH)      -      HÓA (TN - XH)       -      SINH (TN - XH)

SỬ  (TN - XH)     -      ĐỊA (TN - XH)       -    GDCD (TN - XH)