Trường THPT Thạnh Lộc

Tra cứu

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KY - HKI 2020 -2021

Administrator

VĂN 12                               VĂN 11                            VĂN 10

TOÁN 12                            TOÁN 11                          TOÁN 10    

ANH 12                               ANH 11                            ANH 10      

LÝ 12  (TN - XH)                 LÝ 11 (TN - XH)               LÝ 10                       

HÓA 12 (TN - XH)              HÓA 11 (TN - XH)            HÓA 10           

SINH 12 (TN - XH)             SINH 11 (TN - XH)           SINH 10

SỬ 12 (TN - XH)                SỬ 11 (TN - XH)              SỬ 10

ĐỊA 12 (TN - XH)               ĐỊA 11 (TN - XH)              ĐỊA 10   

GDCD 12 (TN - XH)          GDCD 11 (TN - XH)         GDCD 10