Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ bộ môn

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ - HK2 - NĂM HỌC 2023 - 2024

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ - HK2 - NĂM HỌC 2023 - 2024

Root Admin

KHỐI 10

VĂN          ĐỊA

TOÁN       GD KT&PL

            SINH             HÓA

ANH          SỬ

KHỐI 11

 ANH          SỬ

VĂN           HÓA

TOÁN        ĐỊA

              SINH         GD KT&PL

KHỐI 12

VĂN                            SINH (TN _ XH)

GDCD (TN _ XH)        LÝ (TN _ XH)            SỬ (TN _ XH)

ĐỊA (TN _ XH)             TOÁN

ANH                            HÓA (TN _ XH)