Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

ĐAP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2  - KHỐI 12

ĐAP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - KHỐI 12

Administrator
NĂM HỌC 2021 - 2022

KHỐI 12

VĂN          -            ĐỊA (TN - XH)

ANH          -             LÝ (TN - XH)

GDCD (TN - XH)       -       HÓA (TN - XH)       -       SINH (TN - XH)

TOÁN        -        SỬ (TN - XH)