Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

ĐAP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2  - KHỐI 10 và KHỐI 11

ĐAP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - KHỐI 10 và KHỐI 11

Administrator

KHỐI 10

              VĂN                  -                    SINH

              ANH                  -                     

              ĐỊA                    -                    SỬ                      -                  HÓA

              TOÁN               -                    GDCD

 

KHỐI 11

              VĂN                  -                    LÝ (TN - XH)

              ANH                  -                    GDCD

              SINH                 -                    HÓA  (TN - XH)       -           ĐỊA

              TOÁN               -                    SỬ (TN - XH)