Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHÓ

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHÓ

Administrator
NĂM HỌC 2016 - 2017
STT MÔN HỌ TÊN TRƯỜNG GIẢI
1 Sinh học Đinh Ngọc Huyền THPT Thạnh Lộc Nhì
2 Sinh học Hoàng Trọng Gia Huy THPT Thạnh Lộc Ba
3 Ngữ văn Nguyễn Hữu Kỳ Duyên THPT Thạnh Lộc Nhì
4 Ngữ văn Huỳnh Ngọc Kiều Anh THPT Thạnh Lộc Ba
5 Lịch sử Nguyễn Minh Quyên THPT Thạnh Lộc Ba