Trường THPT Thạnh Lộc

Góc chuyên gia

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA LẠI

Administrator
NĂM HỌC 2016 - 2017
STT HỌ TÊN GV Chức vụ  Ngày 26/6/2017  Ngày 27/6/2017  Ngày 28/6/2017
8h00 8h00 8h00
1 Đinh Thị Hồng  Vân TKHĐ x x x
2 Lê Trọng Hương  Trang Giám sát x x x
3 Đinh Kim  Oanh Giám thị x    
4 Trần Văn Tiếp Giám thị x    
5 Lê Huy Tâm Giám thị x    
6 Lê Anh  Văn Giám thị x    
7 Trịnh Thị Diễm  Phúc Giám thị   x  
8 Bùi Thị  Do Giám thị     x
9 Đặng Tịnh Quỳnh Giám thị   x  
10 Nguyễn Thị  Giám thị   x  
11 Tạ Duy  Quỳnh Giám thị     x
12 Lê Ngọc Phương  Linh Giám thị   x