Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Công văn về việc triển khai, thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19 - VP Công Đoàn

Administrator
  • File name: 0-cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-mot-so-chinh.pdf (337.4 Kb)
    Download
  • File name: 1-cong-van-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-mot-so-chinh.doc (9 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

HS đăng nhập

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

Thông báo