Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Triển khai Kế hoạch công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện học kỳ 2, năm học 2021-2022 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai Kế hoạch công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện học kỳ 2, năm học 2021-2022 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

File thứ 1: 3590-kh-pbpl-pc-13-12-21_1312202114596.pdf
File thứ 2: 3590-3810bgddt-gdcthssv487172_1312202114596.pdf
File thứ 3: 3590kh-phap-che-nh-21-22-13-12-21_1312202114596.doc
File thứ 4: 3590-3810bgddt-gdcthssv487172_1312202114596.doc
Tác giả: Thúy UyênNguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng