Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý cơ sở Giáo dục ngoài công lập - CSGD Ngoài Công Lập

Administrator

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ:

Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương.

Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập như: trường cao đẳng; trường trung cấp chuyên nghiệp; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học trung học phổ thông; trường mầm non, trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài; cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập theo quy định của pháp luật.

Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với các đơn vị tham gia hoạt động giáo dục như: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, Tư vấn du học, Văn phòng Đại diện.

Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thẩm định hồ sơ thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục và giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các đơn vị tham gia hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn nghiệp vụ của phòng kịp thời, đúng qui định tài chính.

Trưởng phòng Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài Công lập được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các loại văn bản sau đây: Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về các nội dung giáo dục ngoài công lập) đến các đơn vị có liên quan, văn bản nhắc nhở nộp báo cáo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.