Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Cập nhật thông tin của trợ lý thanh niên, nhân viên phụ trách y tế, pháp chế, tư vấn tâm lý, công tác xã hội năm học 2021 - 2022. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Các đơn vị cập nhật thông tin: trợ lý thanh niên; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách y tế trường học; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách công tác pháp chế; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách tư vấn tâm lý; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách công tác xã hội tại các đơn vị năm học 2021-2022.