Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Bồi dưỡng chuyên môn nội dung "Rút kinh nghiệm công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non" - Trực tuyến - Phòng Giáo dục Mầm non

Administrator
Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến nội dung "Rút kinh nghiệm công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non" theo kế hoạch năm học 2021-2022 của Bậc học Mầm non.