Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo nhanh Học kỳ I năm học 2020-2021 bậc Trung học - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng trường THPT, trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS).

Thực hiện yêu cầu của Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Hiệu trưởng trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT) chỉ đạo thực hiện báo cáo nhanh các số liệu về Hoạt động giáo dục, ngoại ngữ, phân luồng bằng cách nhập vào biểu mẫu dưới đây.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/02/2021.

 

 

 

Tác giả: Phòng Trung Học