Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Báo cáo kế hoạch dạy học trên Internet cấp Trung học - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT)

Căn cứ công văn số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ công văn số 505/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ công văn số 309/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh, sinh viên dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid 19

Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các Trường Trung học (THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT)) gửi các kế hoạch dạy học trên Internet của Trường trước và sau Tết Nguyên đán.

Ghi chú:

- Tập tin kế hoạch TRƯỚC Tết Nguyên đán đặt tên theo quy ước: Mã số báo cáo A - Tên trường (không dấu). Ví dụ: 1001A - Bui Thi Xuan.docx

- Tập tin kế hoạch SAU Tết Nguyên đán đặt tên theo quy ước: Mã số báo cáo B - Tên trường (không dấu). Ví dụ: 1001B - Bui Thi Xuan.docx

Bấm vào liên kết bên cạnh để gửi tập tin báo cáo: GỬI BÁO CÁO

Thời gian hoàn tất: Trước ngày 18/02/2021.

Tác giả: Phòng Trung Học