Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Toán - Tin Học

BÀI HỌC TUẦN 3

BÀI HỌC TUẦN 3

Tổ Toán
Các em học sinh Khối 10, Khối 11, Khối 12 vào đúng khối học để tải bài học Tuần 3

I. KHỐI 10

1. Đại Số

II. KHỐI 11

III. KHỐI 12

1. Giải Tích

Bài 2: Cực trị hàm sô

Bài 3: Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số