Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Toán

BÀI HỌC TUẦN 2

BÀI HỌC TUẦN 2

Tổ Toán
Các em học sinh Khối 10, Khối 11, Khối 12 vào đúng khối học để tải bài học Tuần 1

I. KHỐI 10

1. Đại Số

2. Hình Học

II. KHỐI 11

III. KHỐI 12

Các em tiếp tục ôn tập Bài 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ