Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

(KHẨN) THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA KỲ THI TN THPT NĂM 2021 CHƯA XÉT NGHIỆM COVID-19 - Phòng Thanh Tra

Administrator
Kính gửi Hiệu trưởng Trường THPT Công lập, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.