Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

(KHẨN) THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH VIÊN ĐOÀN THANH TRA KỲ THI TN THPT NĂM 2021 CHƯA XÉT NGHIỆM COVID-19 - Phòng Thanh Tra

Administrator
Kính gửi Hiệu trưởng Trường THPT Công lập, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

  GV đăng nhập xem TKB

  Tài khoản:
  Mật khẩu:

  Hướng dẫn đăng nhập

  HS đăng nhập

  Tài khoản:
  Mật khẩu:

  Hướng dẫn đăng nhập

  Thông báo