Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Tổ Văn

13/07/2020, 10:30:36 PM

NĂM HỌC 2019 - 2020

Chi tiết

18/06/2020, 07:46:06 AM

NĂM HỌC 2019 - 2020

Chi tiết

08/10/2019, 03:04:14 PM
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ VĂN NĂN HỌC 2019 - 2020

Theo điều 31 - Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học qui định “Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh”. Do đó nâng cao hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV THPT là một vấn đề hết sức quan trọng tạo sự chuyển biến chất lượng dạy học hiện nay.Với ý nghĩa đó ngày 28 tháng 9 năm 2019 dưới sự chỉ đạo của BGH trường THPT Thạnh Lộc, tổ Văn đã tổ chức báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng Module 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.Chi tiết

Total: 66