Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Thông tin - tin tức

04/12/2019, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức các Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2019 (các tập tin đính kèm). Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi Thông báo triệu tập đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019 (đơn vị dự tuyển: Sở GD&ĐT) qua đường bưu điện vào ngày 02/12/2019.

Chi tiết

Total: 30111