Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Thông tin - tin tức

24/04/2019, 12:00:00 PM

Thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Chi tiết

24/04/2019, 12:00:00 PM

Thực hiện Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố

Chi tiết

23/04/2019, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và nghiêm túc thực hiện

Chi tiết

Total: 28404