Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Thông tin - tin tức

20/01/2020, 12:00:00 PM

Sinh hoạt chuyên đề Tiếng Anh Cụm 1 tại trường tiểu học Tạ Uyên, huyện Nhà Bè

Chi tiết

20/01/2020, 12:00:00 PM

Thông tin về khóa đào tạo chuyên sâu OTA (Oxford Teachers’ Academy) về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cấp Tiểu học dành cho 40 giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết

20/01/2020, 12:00:00 PM

Tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nâng cao nhận thức về pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh-sinh viên trong cơ quan, đơn vị; tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

20/01/2020, 12:00:00 PM

Thực hiện Kế hoạch Liên Sở số 8197/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Trường học Xanh” năm 2019 - 2020 dành cho trường học ở tất cả các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thủ trưởng đơn vị về thời gian, nội dung thực hiện Hội thi “Trường học Xanh” năm học 2019-2020.

Chi tiết

Total: 30258