Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh tin tức

29/03/2019, 12:00:00 PM
Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay - Phòng Mầm Non

Nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo trong tình hình hiện nay. Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2018-2019. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay” tại trường mầm non Canada Quận 7

Chi tiết

27/03/2019, 12:00:00 PM
Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non” tại trường mầm non Thành phố, ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2019.

Chi tiết

Total: 2908