Về nhắc nộp báo cáo trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. - Phòng TCCB

Về nhắc nộp báo cáo trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. - Phòng TCCB

1329/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về nhắc nộp báo cáo trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. - Phòng TCCB
24/05/2019, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 16551