Về báo cáo nhu cầu, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) -

Về báo cáo nhu cầu, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) -

1079/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

Về báo cáo nhu cầu, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) -
05/12/2018, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 15727