[Có điều chỉnh] V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố. - Phòng TCCB

[Có điều chỉnh] V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố. - Phòng TCCB

369/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

[Có điều chỉnh] V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố. - Phòng TCCB
24/03/2020, 12:00:00 PM , Post by Administrator

Bài viết khác:

Total: 16989