Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Kênh thông báo

20/01/2020, 12:00:00 PM

Tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nâng cao nhận thức về pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh-sinh viên trong cơ quan, đơn vị; tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

20/01/2020, 12:00:00 PM

Thực hiện Kế hoạch Liên Sở số 8197/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Trường học Xanh” năm 2019 - 2020 dành cho trường học ở tất cả các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thủ trưởng đơn vị về thời gian, nội dung thực hiện Hội thi “Trường học Xanh” năm học 2019-2020.

Chi tiết

Total: 16859